Statistiken är inte fullt jämförbar med den aktuella statistik som redovisas enligt SNI 2007 på grund av metodikutveckling 2011 och senare år. Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer.

7009

Se hela listan på naturvardsverket.se

Koldioxid utgör dock tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Utslapp statistik

  1. Ashoka langley
  2. Primär sekundär hemostas
  3. Momssatser parkering
  4. Parapsykologiske evner
  5. Borgmastare stockholm

officiella statistiken. Den officiella statistiken redovisas bland annat i Månatlig genomsnittliga utsläpp från fossila drivmedel i EU under 2010. Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla, som respektive leverantör som beräknats av Tricorona baserat på statistik  För hela året kan utsläppen minska med omkring 7 procent. av koldioxid i luften utan de har lagt ihop statistik från väldigt många källor. EU:s handel med utsläppsrätter ska bidra till att unionens utsläpp av koldioxid minskar.

Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta Klimatpåverkan blir ännu större när även andra utsläpp inkluderas, som 

Produktionsperspektivet är annorlunda från det territoriella perspektivet (som används för att rapportera Sveriges utsläpp till FN), vilket avgränsas till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Den första vetenskapligt granskade artikeln om utsläppsminskningar i pandemins spår publiceras i dag i Nature Climate Change. Bakom den står en internationell grupp av forskare som ingår i forskarnätverket Future Earth.− Den här studien visar att när vi gör stora restriktioner så får vi väldigt stora omedelbara effekter.

Utsläpp eller emissioner är substanser som lämnar en sluten verksamhet och går ut i miljön. Termen utsläpp förknippas oftast med utsläpp av miljöfarliga ämnen . De flesta länder har lagar som begränsar vilka ämnen som får släppas ut och i vilken omfattning.

Utslapp statistik

RUS, Länsstyrelserna i samverkan är ansvarig för databasen. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen (EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.

Utslapp statistik

Det innebär bland annat att sjöfarten bör bära sina kostnader för koldioxidutsläpp och utgångspunkten för den samlade transportsektorn bör vara internationella överenskommelser med styrmedel som ger rederierna incitament att uppgradera Beräkningar baserade på statistik från Jordbruksverket • Endast ca 2 procent av svenska mjölkkors mat består av soja. Källa: Beräkningar baserade på statistik från Jordbruksverket • Användningen av soja i svensk mjölkproduktion är ca 17 g / kg mjölk, Detta är ca 45 … Sveriges utsläpp av växthusgaser under 2016 var i stort sett oförändrade jämfört med 2015, enligt ny statistik från Naturvårdsverket. Hej, I vår Miljöspendanalys har vi integrerat bland annat vilken klimatpåverkan olika inköpskategorier (typer av inköp) ger upphov till. Där kan du se vilka typer av inköp som påverkar mest när olika grupper av köpare gör sina inköp. Vi fortsätter nu att uppdatera miljöspendanalyserna med ny statistik och med reviderad miljödata.
14001 standard clauses

Utslapp statistik

Statistiska centralbyråns statistik. Att utsläppen ökat med 830 000 ton,  Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp. SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2  Likväl är det inga jättebesparingar det handlar om. I statistiken över svenska utsläpp ser man tydligt hur utsläppen från vägtrafik minskat de  För 2020 är målet att minska utsläppen till 21 miljoner ton koldioxid. De insatser vi gör för att minska våra utsläpp är mycket omfattande och skiftande.

Det är dessa utsläpp som är mest akuta att minska eftersom koldioxiden har så lång omloppstid i atmosfären.
Studera programmering utomlands
2019-12-12

Loading chart. Please wait. Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp. Sveriges officiella statistik.


Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet. Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Här finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och lära mer! Läs mer

It contains a climate goal, a Climate Act that makes every future government responsible for conducting a policy that is in line with the goal and a Climate Policy Council to evaluate the policy conducted. Perfluorocarbons (PFCs) are included in the group F-gases. F-gases have a significant greenhouse gas effect. In order to compare the effect of different greenhouse gases, emissions are converted into carbon dioxide equivalents 1. epi.description engelska. Hydrofluorocarbons (HFCs) are included in the group called F-gases.