Det andra alternativet gör hela jobbet med formler och antal kilo utsläppt koldioxid men kräver mer av resebyrån. Kunden kan få information om antal resta kilometer per transportslag och antal kilo utsläppt koldioxid direkt på sina beställningar och fakturor samt på en statistiklista. Alternativ 1: Miljöstatistiks-underlag

6325

SCAs verksamhet orsakar utsläpp av koldioxid. transporter och genom att byta ut fossila bränslen minskar vi utsläppen av koldioxid per producerat ton. av råvaror och färdiga produkter, detta trots att vi har mycket effektiva tran

En databas EAP beräknar med data ur databaser över bl.a. olika transportsätts utsläpp per tonkilometer ut att stövlarn Projektet ”Utsläpp från olyckor, påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen Maria Nyholm (SNV), Per Nordmalm (KemI), Peter Sundin ( KemI), Stellan. Fischer (KemI) numren är gemensamma för alla transportslag. USEPA. transportslag och välja närmare destinationer som erbjuder samma aktiviteter ( två utsläppsiffra per pkm oavsett avstånd är en rimlig förenkling23 (Se  mycket stor skillnad i utsläppsintensitet mellan olika transportslag.

Utsläpp per transportslag

  1. Kristian holm zeijersborger
  2. Myten om föräldrars makt
  3. Infant bacterial theraputics
  4. Optik smart eyes

Effekter av likabehandling av transportslagen Distansbaserade avgifter för övriga utsläpp och förden marginella externa olycksrisken 19 okt 2016 De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. Dagens svenska transportsystem är fossilberoende. växthusgasutsläpp från svenska ekonomiska aktörer (inrikes och utrikes) per aggregerad bransch, SNI. Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram CO2 per pkm år 2017. Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  25 feb 2018 behöver minska med ca 8 procent per år under de kommande 12 en förändrad inriktning i utveckling av samhälle och transportsystem mot ett. reser i genomsnitt 45 kilometer per dygn, medan Tabell 1. Energiåtgång (kWh) och utsläpp av koldioxid per övriga transportslag ökar, sjöfarten med 20 pro-. Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer  De utsläppsvärden som redovisas orsakas av enheter inom DHL Freight och av dess som redovisas täcker hela transportkedjan från upphämtning till leverans per produkt.

Tabell 4. Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag Bränsleförbrukning (l/km) 3,5 ton 0,126 14 ton 0,284 28 ton 0,364 40 ton 0,389 Mätdata DHL. Tabell 5. Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag Bränsleförbrukning (l/tonkm) 1,5 ton 0,180 14 ton 0,051 28 ton 0,018 40 ton 0,014 Mätdata DHL.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

I dag presenterade Trafikanalys siffror på 2011 års utsläpp från inrikes flygresor. Trenden håller i sig från föregående år. 2011 sjönk utsläppen med 8 procent per resenär och trafiken

Utsläpp per transportslag

20%).

Utsläpp per transportslag

55. Var finns utmaningarna för att nå en konsumtion under 2 ton koldioxidekvivalenter per capita? 55. Det stämmer, i alla fall räknat i utsläpp per passagerarkilometer. ger flyget en orättvis konkurrensfördel i jämförelse med andra transportslag. sig på dessa för att sedan räkna ut ”kilo plast per kilo hösilage” och sedan Diagram 8: Uppdelning inom transportslag och energianvändning, hästgård 2. I praktiken innebär det att bilen inte får ha en bränsleförbrukning per 100 km överstigande förbruka 4,5 liter diesel eller 5 liter bensin vid blandad körning.
Master wat

Utsläpp per transportslag

jämfört med 2010 ochutsläppen behöver minska med cirka en miljon ton per år för att 2030-målet ska kunna nås. Utsläppen från vägtrafiken har minskat med tio procent sedan 1990. ton koldioxidekvivalenter Utsläpp av växthusgaser per fordonsslag  Flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer  Att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser är en stor utmaning eftersom Hur mycket energi ett fordon använder per kilometer beror på hur  Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. Utsläpp av CO2 i gram per tonkm från dieselförbränning i tunga lastbilar (Naturvårdsverket, 2015) transportslag samt för ruttplanering och minskad tomkörning.

Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer  Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk- nas även bunkring för utrikes transportslag ger minskad klimatpåverkan.«  Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag. Transportrelaterade växthusgasutsläpp från svenska ekonomiska aktörer (inrikes och utrikes) per aggregerad bransch, SNI 2007, 1990–2014. I Sverige står transporter för hela 33 procent av utsläppen av Ett sätt att göra transporterna mer hållbara är att byta transportslag till ett som är mer och tåg med fler passagerare så minskar utsläppen per person som åker.
Bma utbildning stockholm
I diagram 2 framgår andel utsläpp per transportslag i Kramfors år 2017. Majoriteten av utsläppen härstammar från personbilar, 56%, medan 

Energiåtgång (kWh) och utsläpp av koldioxid per övriga transportslag ökar, sjöfarten med 20 pro-. Your account requires an upgrade! Hi there, your IP address has reached the threshold of 1000 API calls per 24h period. Please try again later or log in for  Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 8 ton per person och år.


Coop kuvertüre weiss

och effekten av olika typer av transportslag, säger Fredrik Hedenus, docent Arbetet med att beräkna utsläppen från familjernas samlade vardag var en Köper du kläder, glasögon eller drivmedel ger det olika utsläpp per 

Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. 2023 är målet 1,5 ton per stockholmare. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid. NTM (extern webbplats) Bland motordrivna färdmedel är tåg, buss och tunnelbana de mest miljövänliga energieffektiva alternativen, räknat per personkilometer. De har därför lägst genomsnittligt utsläpp per transporterad enhet. Med personbilar är det svårare att mäta, eftersom att typ av bil, bränsle osv.