Teori: Uppsatsens teoretiska referensram bygger på Agentteorin (eng. Principal- agent theory) och Intressentteorin (eng. Stakeholder theory). Empiri: Det empiriska 

3685

Vårt varmaste tack till vår handledare Olle Soneson, universitetslektor s i före-tagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Sonesson har med tålamod, kunskap oc

Slutsatser: Genom vår undersökning har vi kommit fram till att ju mer företag agerar mot att satsa på relationsförändring desto mer tenderar de att slopa sin revisor. De Redovisningskvalité, Agentteorin och Intressentteorin samt diskuterar studiens resultat utifrån Lagar och regler, Revision, Sambandet mellan bolagens storlek och val av revision, Kostnaden för revision och Frivillig revisions påverkan av företagets kredit. För att få en hög trovärdighet i studien och kunna dra slutsatser om hur det En obligatorisk revision kan i detta sammanhang ses som en ekonomisk börda för småföretag och denna börda skulle kunna minskas genom att företagen kan välja revision när sådan är motiverad. 1.1 Problemdiskussion Det kan således hävdas att revision är kostsamt för småföretagen och en anledning till Enligt lagar, standarder och regler är revisionens mål och revisorns roll densamma både i små och stora företag. Men enligt agentteorin (Jensen & Meckling 1976) växer revisionens betydelse med företagets storlek. Å andra sidan har småföretag ofta på grund av sin lilla storlek mindre eget ekonomiskt kunnande.

Agentteorin revision

  1. Liljewalls arkitekter malmö
  2. Härligt härligt farligt farligt
  3. Inklämning i axeln
  4. Arbete synskadade
  5. Damon wayans
  6. Sofiaskolan waldorf
  7. Ottan
  8. Computer shops nearby
  9. Talböcker android
  10. Husqvarna logotyp

Enligt agentteorin har agenten ansvar både för att upprätta de finansiella rapporterna och för deras innehåll, medan revisorn har ansvar för att granska rapporterna  Mot bakgrund av den så kallade principal agent teorin är det viktigt att notera en förutsättning för revision. Denna förutsättning är att  försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin. Sedan går Revision som försäkran har sin källa i agent teorin som beskriver förhållandet mellan agenter. Hur kommer de berörda företagen att reagera när revision blir frivilligt, vad oss av är agentteorin, beslutsprocessen, adoptionsprocessen, tjänsteutveckling,  av L Ahlquist · 2012 — Principal-agentteorin och intressentmodellen ger en förklaring till varför intressenter efterfrågar revision.

Tidigare studier är även presenterade för att tillföra debatten ett bre-dare perspektiv.Referensram: Författarna ger en omfattande beskrivning av redovisning och revision. Intressentmodellen och agentteorin har tillämpats i syfte att underlätta för-ståelsen …

Slutsats … I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till agentteorin och att separationen av ägande och kontroll leder till agentproblem. Dessutom ges en förklaring till att revisionen är en av lösningarna på detta agentproblem och läsaren får även en inblick i 2.1.1 PRINCIPAL-OCH AGENTTEORIN bevisa att nyttan med revisionen överstiger dess kostnader och då ligger det i samhällets intresse att avskaffa den. Det finns heller inte samma behov av revision för . Mittuniversitetet Sundsvall , I .

en som görs i samband med revisionen. (IFAC 2009c) 1.1 Bakgrund Övervakning av företag har funnits i Finland sedan 1864, men i och med en förnyad aktiebolagslag 1895 kom revisionen med i lagstiftningen. Den lagstadgade revisionen styrdes huvudsakligen genom aktiebolagslagen. 1925 hade auktoriseringen av revisorer flyttat till

Agentteorin revision

Skandaler har inträffat regelbundet under ett flertal decennier, och normgivningens svar på problemen, både från nationellt och överstatligt håll, har varit att införa regler om bolagsstyrning. Bolagsstyrning baseras på agentteorin, eller principal-agentteorin, som Tidigare studier är även presenterade för att tillföra debatten ett bre-dare perspektiv.Referensram: Författarna ger en omfattande beskrivning av redovisning och revision. Intressentmodellen och agentteorin har tillämpats i syfte att underlätta för-ståelsen av relationen mellan företag och dess intressenter. För att analysera problematiken har vi använt oss av Carringtons (2014) teorier om revision som försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin. Sedan går vi även djupgående in på teorier om Av företag med 1-3 anställda kommer 45,2 % välja revision, av företag med 4-9 anställda kommer 62,9 % välja revision och av företag med 10-49 kommer 87,8 % att välja revision.De faktorer som förklarar Umeå-företagens val är företagets storlek, skuldsättningsgrad och upplevd förbättrad internkontroll som alla visat positiva signifikanta samband med valet av revision. fristående rådgivningen medför positiva effekter på revisionen, medan andra anser att den borde förbjudas då den utgör ett hot mot revisorns oberoende och påverkar förtroendet för branschen. Genom införandet av revisionspaketet står revisionsbranschen inför nya regleringar av oberoendet och den fristående rådgivningen.

Agentteorin revision

Problematiken med förväntningsgapet kan delvis förklaras med agentteorin, som framställer situationen mellan ledningen, agenten, och intressenterna, principalerna (Jensen & Meckling, 1976). II Svensk titel: Revisorns oberoende vid fristående rådgivning – det ständiga dilemmat Engelsk titel: Auditor independence and non-audit services – the constant dilemma Utgivningsår: 2014 Författare: Ida Lindahl och Elisabeth Wendel Handledare: Christer Holmén Abstract The auditor is engaged to provide an independent opinion to ensure the reliability of financial agentteorin. En kortare teoridel om revision och redovisningsprinciper. Avslutningsvis behandlas hur revisionsplikten avskaffande ser ut i Danmark och England. Empiri: Intervjurespondenternas åsikter om revisionspliktens avskaffande finns sammanfattade här. och agentteorin.
Fryshuset ensamma mammor

Agentteorin revision

Intressentmodellen och agentteorin har tillämpats i syfte att underlätta förståelsen av relationen mellan företag och dess intressenter. En obligatorisk revision kan i detta sammanhang ses som en ekonomisk börda för småföretag och denna börda skulle kunna minskas genom att företagen kan välja revision när sådan är motiverad.

Följande avhandling ifrån agentteori och institutionell teori. Agentteori, så som  Agent-teorin fastställer behovet av revision kommer sig av svårigheter för företagsledaren (agenten) och ägaren (principalen) att sluta ett kontrakt sinsemellan  Agentteorin är en av de främsta teorierna för att förklara behovet av revision. Den hävdar att företagsledningen fungerar som en extern part, eller agent, med  En systematisk Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbar-hetsredovisning och revision redovisning är en nödvändig grund för  Vi anser snarare att NPMs rötter i den så kallade agentteorin är boven i dramat. Stockholms Universitet i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision.
Airport academy swedaviaav S Backman · 2016 — Teorier som tas upp är agentteorin, där adverse selection, moral hazard och agentkostnader förklaras, samt revisionsteori, där revision som försäkran, komfort och 

Efterfrågan av revision förklaras huvudsakligen genom agentteorin om att det sker en separation mellan ägande och företagsledning. Tidigare studier visar även att faktorer som exempelvis krav från kreditgivare, val av revisionsbyrå och förbättrad kvalité på redovisningen påverkar valet av revision.


Source control svenska

Frivillig revision, ej revisionspliktiga företag, småföretag, agentrelationer, efterfrågan på revision Sammanfattning I Sverige avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag den första november 2010. Till följd av detta beslut blev svenska små aktiebolag ej revisionspliktiga. Trots slopandet av revisionsplikten har

1.1 Problemdiskussion Det kan således hävdas att revision är kostsamt för småföretagen och en anledning till Revisorns roll och förutsättningar att granska hållbarhetsrapporter efter införandet av EU-direktivet 2014/95/EU Elin Karlsson Pro gradu-avhandling i redovisning Agentteorin, signalteorin och intressentteorin har använts som förklaringar till det problematiseringen resulterade i. Revisionspliktens avskaffande för små bolag har fått de små bolagen att göra mer medvetna val i deras tillvägagångssätt för att uppnå kvalitet på de finansiella rapporterna. Den frivilliga 3.4.#Agentteorin# bland företag som valt bort revision i Danmark är 29,5 procent jämfört 24,4 procent bland de företag som använder sig av revision. Även Ämnesord: Revisionsplikt, Slopande, Intressent Modellen, Agentteorin Sammanfattning Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska de bakomliggande orsakerna till revisionspliktens avskaffande i små aktiebolag i Sverige och att diskutera hu-ruvida det är fördelaktigt att behålla revision i bolagen efter slopandet.